ÇAYKARA MÜFTÜLÜĞÜ

Taşra Teşkilatı

 
MÜFTÜLÜKLER
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinin 90. maddesi ile müftülüklerin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,
Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dinî konularda aydınlatmak; müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde üçer aylık vaaz ve irşat programları hazırlamak,
Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,
Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,
Kur’an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,
Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dinî yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,
İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,
Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakiki veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,
Dinî soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,
Ramazan ayı ile diğer dinî gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak,
İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,
Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dini merasimini icra etmek,
Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,
Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
Tahakkuk, tediye ve malî işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve teberrükat eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek,
Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,
Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,
Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında İslâmi kurallara uymayan, ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
 
EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinin 142. maddesi ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
Eğitim merkezinde Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarını uygulamak,
Kursların başında seviye tespit sınavı, sonunda da değerlendirme sınavı yaparak kursiyerlerin başarı derecelerini ölçmek ve değerlendirmek,
Derslerin ve mesleki uygulamaların müfredat programına ve ders planlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Kurs sonunda verilecek belgeler ile kurs ve eğitim merkeziyle ilgili diğer evrak ve belgeleri düzenlemek,
Kursiyerlerin iaşe ve ibate hizmetlerini yürütmek; malî ve özlük haklarıyla ilgili işlemlerini yapmak,
Eğitim merkezi personelinin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,
Her türlü tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,
Eğitim hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak,
Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
Eğitim merkezinin kütüphane ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
Eğitim merkezi giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
Meslekî uygulamalar için müftülüklerle işbirliği yapmak,
Eğitim ve öğretimle ilgili olarak her yılsonunda yıllık faaliyet raporu hazırlamak, kurslar ve kursiyerlerle ilgili yıllık istatistikî bilgileri hazırlayıp Başkanlığa göndermek,
Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

menu